12 Aralık 2012 Çarşamba

AÖF Balkanlarda Siyaset Çalışma Soruları
AÖF ULUSLARARASI İLİŞKİLER BALKANLARDA SİYASET  ÇALIŞMA SORULARI (BÖLÜM 1-4)
SORU 1) Aşağıdaki isimlerden hangisi Balkanlar için kullanılan isimlerden biri değildir?
a)      Batı Avrupa
b)      Doğu Avrupa
c)      Osmanlı Avrupası
d)     Güney Doğu Avrupa
e)      Rumeli
SORU 2) Batı Avrupa iç ve dış polikaları gereği Balkanları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlamamıştır?
a)      Köprü
b)      Bataklık
c)      Kavşak
d)     Kaynayan kazan
e)      Barut fıçısı
SORU 3) Aşağıdakilerden hangisi Balkan kelimesinin anlamlarından biri değildir?
a)      Sarp ve ormanlık sıradağ
b)      Sık ormanla kaplı dağ
c)      Metafor
d)     Sazlık
e)      Küme,yığın
SORU 4) Balkanlarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      14. yy. ile 19. yy. arasında Osmanlı tarafından yönetilmiştir.
b)      Soğuk Savaş döneminde Yugoslavya hakimiyetine girmiş ve Doğu Avrupa olarak adlandırılmıştır.
c)      Sosyalizmin çöktüğü 1990 sonrası Batı Balkanlar kimliğini almıştır.
d)     2000 yıllarında bölgede AB etkin olmuş ve bölgeyi Güneydoğu Balkanlar olarak adlandırmaya çalışmıştır.
e)      Günümüzde tüm balkan ülkeleri AB üyesi olmuş ve  bölge AB olarak tanımlanmaktadır.
SORU 5) Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği Batı kökenli ve Batı merkezli araştırma alanlarının tümüne ne ad verilir?
a)      Balkanizm
b)      Oryantalizm
c)      Yugonostalji
d)     Aşağıdan Balkanlaşma
e)      Yukarıdan Balkanlaşma
SORU 6) Batı Avrupa kendini tanımlarken ötekileştirdiği Batı ile Doğu arasında kalan Balkanları tarif ederken aşağıdakilerden hangisini kullanmamıştır?
a)      Barbar
b)      Yarı Asyalı
c)      Yarı Medeni
d)     Rasyonel
e)      Yarı Avrupalı
SORU 7) Maria Todorova “Balkanları Tahayyül Etmek” adlı eserinde Avrupanın kendini tanımlamak için Balkanları ötekileştirerek, Avrupanın Balkanlarara yönelik Oryantalizm benzeri siyasetine ne ad vermiştir?
a)       Balkanizm
b)      İslamofobi
c)      Yugonostalji
d)     Aşağıdan Balkanlaşma
e)      Yukarıdan Balkanlaşma
SORU 8) AB Güneydoğu Avrupa coğrafyasında AB üyesi olmamış devletleri tanımlamak için hangi kavramı kullanmıştır?
a)      Doğu Balkanlar
b)      Batı Balkanlar
c)      Balkanlar
d)     Orta Avrupa
e)      Doğu Avrupa
SORU 9) Osmanlıda Rumelili kavramı özel anlamda neyi anlatmak için kullanılmıştır?
a)      Osmanlı Türklerini Asyalı Türklerden ayırmak için
b)      Şehirli, eğitimli ve kültürlü bir sınıfı anlatmak için
c)       Trakya’yı anlatmak için
d)     Avrupayı anlatmak için
e)      Rumları anlatmak için
SORU 10) Balkanlaşmak kavramı ilk defa ne zaman kullanılmıştır?
a)      I. Dünya Savaşından önce
b)      1800’lü yıllarda
c)      Soğuk Savaş yıllarında
d)     I.Dünya Savaşından sonra
e)      1700’ lü yıllarda
SORU 11) Aydınlanma Döneminden önce Batı’nın ekseni nasıldı?
a)      Doğu-Batı
b)      Doğu-Güney
c)      Orta-Batı
d)     Batı-Güney
e)      Kuzey-Güney
SORU 12) Batı literatüründe Balkanları tasvir eden ilk materyal hangisidir?
a)      Radyo
b)      Sinema
c)      Şiirler
d)     Macera romanları
e)      Gazeteler
SORU 13)                  I          Agatha Christie
                                   II         Gerge Remi
                                   III       İvo Andriç
Yukarıdaki yazarlardan hangileri Balkanları olumsuz anlatan eserler vermiştir?

a)      Yalnız I
b)      Yalnız II
c)      I ve III
d)     II ve III
e)      I , II ve IIISORU 14)  Aşağıdakilerden hangisi Batılı aydınların Soğuk Savaş Döneminin Doğu Avrupasını ikiye bölerek Orta Arupa ülkeleri olarak adlandırdığı ülkelerden biri değildir?
a)      Çek Cumhuriyeti
b)      Polonya
c)      Sırbistan
d)     Slovenya
e)      Slovakya
SORU 15)                  I          Siyasi
                                   II         Ekonomik
                                   III       Kültürel
AB Balkan bölgesinde yukarıdaki meselelerden hangisi ya da hangileriyle ilgilenmektedir?
a)      Yalnız I
b)      Yalnız II
c)      I ve II
d)     II ve III
e)      I, II ve III
SORU 16) Balkanlarda bölgesel kimliğin oluşmasında etkili olan yerel elitlerin görüşü, aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Geçmişin inkar edilmesi gerekir.
b)      Batı dışlanmalıdır.
c)      Batı örnek alınmalıdır.
d)     Sovyetlerle yakınlaşılmalıdır.
e)      Yugoslavya tekrar üst kimlik olmalıdır.
SORU 17)  Balkan toplumlarının batıya ait olduğu fikrini yerleştirmek için Avrupa tarafından  aşağıdaki hangi çalışma yapılmaktadır?
a)      Osmanlı dönemi “karanlık çağ” olarak anlatılmakta.
b)      İslamofobi yayılmakta
c)      Balkanizm uygulanmakta
d)     Oryantalist bakış yaygınlaşmakta
e)      Dil birliği sağlamaya çalışılmaktaSORU 18) 1990 yılları başında toplumlarının bağımsızlık çabalarını Yugoslav ve Sırp Balkan siyasi geleneklerinden kopuş, Avrupa’ya geri dönmek olarak belirten devletler hangileridir?
a)      Slovenya - Hırvatistan
b)      Bulgaristan - Slovenya
c)      Slovakya - Çek Cumhuriyeti
d)     Slovakya - Hırvatistan
e)      Hırvatistan - Polanya
SORU 19) Katolikliği kendilerini Balkanlar’dan ayıran bir özellik olarak gören devletler hangileridir?
a)      Polonya - Bulgaristan
b)      Slovenya - Hırvatistan
c)      Slovakya - Çek Cumhuriyeti
d)     Slovakya - Hırvatistan
e)      Hırvatistan – Polanya
SORU 20) Hırvatistan eski lideri  Franjo Tujdman komşusu Sırbistan’ı için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmamıştır?
a)      Avrupa dışı
b)      Medeniyetsiz
c)      Bizans
d)     Osmanlı
e)      Balkan
SORU 21) Batı medeniyetine dahil olmaya çabalamaktansa kendi Ortodoks Balkan kültürünü oluşturmaya çalışan ülke hangisidir?
a)      Bulgaristan
b)      Yunanistan
c)      Slovenya
d)     Slovakya
e)      SırbistanSORU 22) Balkanlarda öncelikle genç nesil tarafından benimsenen ve geçmişi inkar etmeden ve hatta geçmişin karışımı olarak düşünülen kimlik aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Oryantalizm
b)      Balkanizm
c)      Oryantal Balkan
d)     Yugonostalji
e)      Balkanlaşma
SORU 23) Etnisiteler arası dayanışmayı ve bölgesel sosyokültürel kimliği yok eden bunları şiddet yoluyla ulus-devlet altında biraraya getirmeye ve kapitalist dünya-ekonomisi ile bütünleştirmeye icbar eden yakın dönemlerde de  neo-liberal kültürel kolonyalizmi dayatan tarihsel projeye ne denir?
a)      Balkanlaştırma
b)      Balkanlaşma
c)      Yukarıdan Balkanlaşma
d)     Aşağıdan Balkanlaşma
e)      Tarihin Normalleşmesi
SORU 24) Sosyokültürel yakınlıkları, etnisiteler arası aktiviteleri dayanışma ve yardımlaşmadan doğan gelenekleri destekleyen gelişmelere ne denir?
a)      Tarihin Normalleşmesi
b)      Balkanlaştırma
c)      Yukarıdan Balkanlaşma
d)     Aşağıdan Balkanlaşma
e)      Oryantal Balkan
SORU 25)      I          Değer-temelli bir yaklaşım
                        II         Geleceğe dönük bir yaklaşım
                        III       Kriz-merkezli bir yaklaşım
Yukarıdakilerden hangisi Balkanlar vizyonu için Ahmet DAVUTĞOLU’nun belirlediği ilkelerden biri biridir?
a)      Yalnız I
b)      Yalnız II
c)      Yalnız III
d)     I ve II
e)      II ve III

SORU 26) Aşağıdakilerden hangisi Balkanlar için Ahmet DAVUTĞOLU’nun belirlediği politikalardan biri değildir?
a)      Bölgesel ticaret
b)      Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık
c)      Bölgesel yeniden bütünleşme
d)     Avrupa entegrasyonu
e)      Bölgesel ve küresel örgütlerde ortam tutum ve duruş
SORU 27) Aşağıdakilerden maddelerden kaç tanesi siyaseti etkileyen dinamiklerden biridir?
I                Kimlik
II               Siyasal sistem ve bu sistem içindeki kurumlar
III             Siyasal yapı içindeki birtakım güç merkezleri
IV             Sivil toplum örgütleri
V               İç ve dış müdahaleler
a)   5                     b)   4                           c)   3                           d)   2                           e)   1

SORU 28) Aşağıdakilerden hangisi Balkan yarımadasında bulunan dağ gruplarından biri değildir?
a)      Dinar dağları
b)      Karpatlar
c)      Balkanlar
d)     Rodoplar
e)      Sava dağları
SORU 29) Balkan yarımadası ile iligili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Çok dağlık bir coğrafyadır.
b)      Güneyde Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ve kuzeyde karasal iklim görülür.
c)      En büyük akarsuyu Tuna nehridir.
d)     Prespa gölü en büyük gölüdür.
e)      Bitki örtüsü haritası ile toprak dağılış haritası birbirine benzerdir.SORU 30) Balkan yarımadası aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetilmemiştir?
a)      Persler
b)      Romalılar
c)      Avarlar
d)     Araplar
e)      Avusturyalılar
SORU 31) Yunanistan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Yüz ölçümü 131.940 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 11.290.000’dur.
c)      51 ili vardır ve başkenti Atina’dır.
d)     Resmi dini Ortodoks Hristiyanlıktır.
e)      Sınır Komşuları;Türkiye,Arnavutluk ve Makedonya’dır.
SORU 32) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Yunanistan’da değildir?
a)      Pire
b)      Filibe
c)      Patras
d)     Gümilcine
e)      İskeçe
SORU 33) Sakız adası,İyon adaları,Girit adası ile 12 adanın Yunanistan ile birleşmesi gibi Kıbrıs adasının da Yunanistan’a ilhak olmasını öngören politikanın adı nedir?
a)      Büyük Yunanistan
b)      İdea
c)      Megali İdea
d)     Enosis
e)      Helenizasyon
SORU 34) Bulgaristan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Yüz ölçümü 110.993 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 7.000.000’dur.
c)      Başkenti Sofya’dır.
d)     Ulusal günü, Berlin Antlaşması tarihi olan 3 Mart’tır.
e)      Sınır Komşuları;Türkiye,Yunanistan,Sırbistan,Makedonya ve Romanyadır.SORU 35) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Bulgaristan’da değildir?
a)      Razgard
b)      Yanya
c)      Burgaz
d)     Varna
e)      Rusçuk
SORU 36) Romanya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Yüz ölçümü 137.500 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 21.904.551 kişidir.
c)      41 ili vardır ve başkenti Bükreş’tir.
d)     Bulgaristan, Macaristan, Moldava, Ukrayna, Sırbistan komşularıdır.
e)      Romanya ile Ukrayna arasında tuna deltası; Romanya ile Moldova arasında Prut nehri sınırdır.
SORU 37) Romanya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Romanyada en büyük azınlık Macarlar’dır.
b)      Romanyadaki Macarlar; azınlık Macarlar (protestan) ve Sekeller (katolik) olarak iki gruba ayrılır.
c)      Başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.
d)     Eflak,Boğdan ve Erdel beylikleri yerine kurulmuştur.
e)      Birinci Dünya Savaşı sonunda Büyük Romanya olarak bilinen en geniş sınırlara ulaşmıştır.
SORU 38) Romanyada Ortodoks olmasına rağmen ruhani lider olarak Fener Rum Patrikhanesini değil de Vatikan’ı kabul eden mezhep hangisidir?
a)      Sekel
b)      Uniate
c)      Protestan
d)     Katolik
e)      Alboni
SORU 39) Arnavutluk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Yüz ölçümü 28.750 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 5.100.000 kişidir.
c)      Başkenti Tiran ve diğer önemli şehirleri Draç ve  Avlonya’dır.
d)     Makedonya,Kosova,Karadağ ve Yunanistan  komşularıdır.
e)      Bölgenin en fazla dış azınlığa sahip ülkesidir.
SORU 40) Arnavutluk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Arnavutlar için etnik kimliğin en önemli unsuru soy miti’dir.
b)      Arnavutların ataları İliryalılar’dır.
c)      Savaşçı karakterleri, izole yaşantıları, katı klan örgütlenmesi ile bilinen ve kuzeyde yaşayan arnavutlara geg denir.
d)     Aralarında kabile örgütlenmesi kalkmış ve dış kültürel etkilere açık olan ve güneyde yaşayan arnavutlara tosk denir.
e)      Toskalar arasındaki gelenek Lek Dokakin Kanunu ile düzenlenir.
SORU 41) Eski Yugoslavya ve ulusları hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yugoslavya kelimesi, Güney Slavların Ülkesi anlamına gelmektedir.
b)      Yugoslavya kelimesini ilk kez 1839 Theoder Pavloviç adlı sıp tarihçi kullanmıştır.
c)      Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Karadağlılar ve Ruslar aynı dili konuşmalarına rağmen din ve mezhep olarak ayrılırlar.
d)     Osmanlı’dan önce Boşnakların mezhebine bogomil denirdi.
e)      Makedon ve Slovenlerin ayrı ulusal dilleri vardır ve dil olarak diğer uluslardan ayrılırlar.
SORU 42) Slovenya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Yüz ölçümü 20.000 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 2.000.000 kişidir.
c)      Başkenti Ljubljana ‘dır.
d)     2004’te NATO ve AB’ye üye olmuştur.
e)      Yarı başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.
SORU 43) Hırvatistan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)      Yüz ölçümü 57.000 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 4.500.000 kişidir.
c)      2009 yılında NATO ve AB’ye üye olmuştur.
d)     Başkenti Zagreb’dir.
e)      Slovenya ile eş zamanlı olarak 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir.
SORU 44) Bosna-Hersek  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yüz ölçümü 52.000 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 4.650.000 kişidir.
c)      Başkenti Saraybosna’dır.
d)     İdari yapı iki ana birime dayanmaktadır.
e)      Boşnaklar ülke nüfusunda ezici bir çoğunluğa sahiptir.
SORU 45) Makedonya  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yüz ölçümü 50.000 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 2.100.000 kişidir.
c)      Başkenti Üsküp’tür.
d)     Sırplar ülkeyi Güney Sırbistan olarak tanımlarken,Bulgaristan toptan kabul etmemektedir.
e)      Yunanistan’ın bir şehrine Makedonya ismini vermesi sebebiyle isim sıkıntısı çekmektedir.
SORU 46) Sırbistan  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yüz ölçümü 77.500 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 7.300.000 kişidir.
c)      2006 yılında Karadağ ayrılarak bağımsız devlet olmuştur.
d)     Başkenti Belgrad’tır.
e)      En önemli sorunu Karadağ meselesidir.
SORU 47) Karadağ  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yüz ölçümü 13.800 km2 ‘dir.
b)      Nüfusu yaklaşık 650.000 kişidir.
c)      Nüfus içerisinde Karadağlı oranı % 66 ‘dır.
d)     Başkenti Podgorica’dır.
e)      2010 ‘da AB adaylık statüsü verildi, 2012 de tam üyelik müzakereleri başlamıştır.
SORU 48) Kosova  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Rusya ve Çin ilk tanıyan ülkelerdir.
b)      Yüz ölçümü 1.880 km2 ‘dir.
c)      Nüfusu yaklaşık 1.900.000 kişidir.
d)     Başkenti Priştine’dir
e)      Eski Yugoslavya döneminde özerk bir statüsü vardı.
SORU 49) Aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda etkisi görülen Orta Asya kökenli Türk kavimlerinden biri değildir?
a)      Tatarlar
b)      Peçenekler
c)      Bulgarlar
d)     Kumanlar
e)      Makedonlar


SORU 50) Aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda etkisi görülen Orta Asya kökenli Türk kavimlerinden biri değildir?
a)      Sakalar
b)      Uzlar
c)      Avarlar
d)     Hunlar
e)      Kıpçaklar
SORU 51) 1371’den 1396 yılına kadar Osmanlı vassalı olan devlet hangisidir?
a)      Yunanistan
b)      Bulgaristan
c)      Arnavutluk
d)     Macaristan
e)      Avusturya
SORU 52) Aşağıdakilerden hangisi Balkanların tarihini etkilememiştir?
a)      Osmanlılar
b)      4.Haçlı seferleri
c)      Cermenlerin Roma’nın Tuna eyaletlerine saldırması
d)     Kavimler göçü
e)      Selahattin Eyyübi
SORU 53) Aşağıdakilerden hangisi Balkanları tek bir siyasi çatı altında birleştiren kişi veya devletlerden biri değildir?
a)      Büyük İskender
b)      Hannibal
c)      Osmanlı Devleti
d)     Roma İmparatorluğu
e)      Bizans Devleti
SORU 54) Via Egnatia nedir?
a)      Balkanlara yerleşen ilk ulusun adıdır.
b)      Romenlerin atası olan bir kavimdir.
c)      Romalıların inşa ettikleri taşlı yol
d)     Slav alfabelerinin genel adı
e)      Reayı yönetime ısındırmak için uygulanan yumuşak siyaset


SORU 55) Osmanlı’da ilk büyük isyan hangi toplum tarafından başlatılmıştır?
a)      Yunanlar
b)      Sırplar
c)      Hırvatlar
d)     Boşnaklar
e)      Karadağlılar
SORU 56) 1814’te Odessa’da üç yunan tüccar tarafından Yunan bağımsızlığı için kurulan gizli örgütün adı nedir?
a)      Pax Ottomana
b)      İstimalet
c)      Etnik-i Eterya
d)     Filiki Eterya
e)      Masonizm
SORU 57) Navarin Limanı nerededir?
a)      Mora
b)      Sinop
c)      Kırım
d)     Mısır
e)      Eflak
SORU 58)                  I          Ulusçuluk akımları
                                   II         Sosyal ve ekomik nedenler
                                   III       Rusya’nın politikaları
                                   IV       1839 Tanzimat Fermanı idari düzenlemeler
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık hareketlerini etkileyen faktörlerdir?
a)      Yalnız IV
b)      I ve II
c)      I ve III
d)     I, II ve III
e)      I, II, III ve IVSORU 59) Osmanlı Devletinden ilk bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir?
a)      Yunanlar
b)      Sırplar
c)      Arnavutlar
d)     Bulgarlar
e)      Karadağlılar
SORU 60)                  I          Filhelenler
                                   II         Adamantios Korais
                                   III       Rigas Fereos Velestinlis
                                   IV       Jovan Rajiç
Yukarıdakilerden hangileri Yunanistan’ın bağımsızlığı için mücadele vermiştir?
a)      Yalnız I
b)      II ve III
c)      Yalnız IV
d)     I, II, III
e)      I, II, III ve IV
SORU 61) Aşağıdaki toplumlar ve bağımsızlık öncülerinden hangisi yanlıştır?
a)      Hırvatlar: Ljudevit Gay
b)      Sırplar: Dositej Obradoviç
c)      Romenler:Samuil Micu Klein
d)     Bulgarlar: Otets Paisiy
e)      Arnavut: İvraçalı Sofraniy
SORU 62) “Sıradan Halkın Konuşmasına Göre Sırp Dilinin Tarifi” eseri kime aittir?
a)      Jovan Rajiç
b)      Dositej Obradoviç
c)      Vuk Stefanoviç Karaciç
d)     Vlad Tsepeş
e)      Rigas Fereos VelestinlisSORU 63) Aşağıdaki toplumlardan hangisi ile ilgili 1877-78 Berlin Antlaşmasında bir madde yoktur?
a)      Sırbistan
b)      Karadağ
c)      Romanya
d)     Ermenistan
e)      Arnavutluk

1 a 21 e 41 c 61 e
2 b 22 c 42 d 62 c
3 c 23 c 43 e 63 e
4 e 24 d 44 e    
5 b 25 d 45 a    
6 d 26 a 46 e    
7 a 27 a 47 c    
8 b 28 e 48 a    
9 b 29 d 49 e    
10 d 30 d 50 a    
11 e 31 e 51 b    
12 d 32 b 52 e    
13 e 33 d 53 b    
14 c 34 d 54 c    
15 c 35 b 55 b    
16 c 36 a 56 d    
17 a 37 c 57 a    
18 a 38 b 58 e    
19 b 39 b 59 a    
20 b 40 e 60 d    

1 yorum:

  1. Nusret Bey teşekürler bu sorulardan kaç tanesi çıktı acaba bilginiz varmı?

    YanıtlaSil